เสขิยธรรม -
กลุ่มเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

 
--> วัตถุประสงค์

๑.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจนการวิจัย และการแสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรม และพิธีกรรม กับ ชีวิต และสังคม ตลอดจนธรรมชาติ อย่างสมสมัย

๓.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่ม และเครือข่ายนักบวชชายหญิง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท

๔.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และประสานความร่วมมือระหว่างศาสนา

๕.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนสงฆ์ ชุมชนพุทธบริษัท ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาความเป็น “อาราม” อันสมสมัย

๖. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสันติภาพ สันติวิธี และการเคลื่อนไหวทางสังคม อันอิงอาศัยหลักศาสนธรรม และคัดค้านวัตถุนิยม – บริโภคนิยม

--> แนวทาง

๑.จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้การศึกษา และฝึกอบรม แก่สมาชิก และผู้สนใจ

๒.แสวงหาความร่วมมือกับกลุ่ม – องค์กร ต่าง ๆ

๓.ใช้สื่อ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แนวคิด ตลอดจนแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ กับกลุ่มเป้าหมายระดับต่าง ๆ ในชุมชน และสังคม

๔.ร่วมการเคลื่อนไหวทางสังคมอันเป็นรากฐานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มฯ
--> เป้าหมาย

ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่น ๆ ตลอดจนผู้รักสันติภาพ และไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง เพื่อความสมานฉันท์ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ออกจากวิกฤตการณ์แห่งทุนนิยม – บริโภคนิยม

.

หน้าแรก |> กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :